Semalt kärhanany we bilim grafigini optimizasiýany maslahat berýär


Web sahypaňyzdaky mazmuny nädip optimizirläp boljakdygy bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Muňa ýetmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýarys. Şeýle-de bolsa, google SERP-de google bilim grafigi üçin degişli maglumatlary bermek arkaly hil pozisiýalaryny gazanmaga kömek edip biljek başga bir ýolumyz bar.

“Semalt” -da her gün sanly marketing pudagynyň beýleki hünärmenleri bilen müşderilerimiziň web sahypalaryny gözleg motorlarynda tapawutlandyrmagyň täze usullaryny tapmak üçin köp wagt sarp edýäris. Geljegi gözlemegiň hakyky dünýädäki zatlara has köp jemlenýändigine düşündik. Geň zat, Google gözleg netijelerine subýekt bilen baglanyşykly maglumatlary goşmagyň täze usullaryny tapýar. Giňeldilen talaplar sebäpli şeýle ädimler mümkin. Sahypaňyzy kesgitleýän guramalary optimizirlemek bilen, google bilim grafikleri üçin web sahypaňyzy elmydama optimizirleýärsiňiz we bu guramalaryň Google bilim panellerinde peýda bolýandygyna göz ýetirýärsiňiz.

Häzirki wagtda ýerli gözlegler subýekt esasly gözlegleriň başynda durýar we möhüm Semalt bu giňişlikde bolup geçýän wakalara üns berýär. SEOerli SEO, web sahypasy bolmasa-da kärhanalara tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän ençeme ýyl bäri işleýär. Google hakyky dünýä saparlaryny yzarlamaga başlady we ýakynda saýtlary tertipleşdirmegiň usuly hökmünde ýokary hilli saparlary ulanmak üçin patent aldylar.

Häzirki wagtda web eýeleri, google tarapyndan tanalmaýan ýa-da tanalmaýan guramalaryňyzy kesgitlemek üçin köp sanly daş mazmunyňyzy baglamaly. Semantiki taýdan ýakyn guramalaryň töwereginde ýazmak bilen, ulanyjynyň syýahatyna diňe bir hödürleýän has gowy mazmunyňyz bilen däl-de, eýsem Google-yň siziň tagallalaryňyzy görjekdigini has gowy ýerine ýetirersiňiz.

Edaralar näme?

Edaralaryň taryhy

Bu makalada subýektleriň adalgasyny birnäçe gezek eşitdiňiz, ýöne munuň manysy näme? Iň soňky jogap maşynyna öwrülmek üçin 26-njy sentýabrda Google HummingBird täzelenmesi bilen ýene bir ädim ätdi. Bu, google-yň semantik web tehnologiýasyny kabul edýändigini we köne algoritmi bilen garyşýandygyny subut etdi. Bu, teksti we jogaplary baglanyşdyrmak üçin googles çözgüdi. Bu, Bilim grafigi, soň ses gözlegi we google diýip hasaplaýan zatlarymyzy döretdi. Bu elementleriň hemmesi, internet ulanyjylarynyň berip biljek soraglaryna jogap berýär we käwagt soraglara garaşýar.

Edaralaryň kesgitlemesi

SEO-da subýektler adamlar, ýerler ýa-da zatlar. Örän ýönekeý. Guramalara düşünmek üçin, google bilim grafiginiň Google-yň semantik gözleg ýa-da gözleg gözlegini ulanmak ugrundaky ilkinji ädimlerini görkezýän birlik grafigi bolandygyny ykrar etmeli.

Google-yň pikiriçe, bir zat üýtgeşik, ýeke-täk, gowy kesgitlenen we aňsat tapawutlandyrylýan bir zat ýa-da düşünje hökmünde kesgitlenýär.

Haýsydyr bir zady kesgitlemekde, bir zadyň hemişe fiziki jisim däldigine düşünmeli. Kärhanalar reňkler, seneler, pikirler we başgalar görnüşinde hem gelip bilerler.

Kärhana gözlegi

Kärhana gözlegleri, gözleg soragyna jogap bermek üçin goşmaça tassyklanan çeşmeleri kartalaşdyrmak bilen ulanyjynyň niýetine düşünmek üçin ulanýan has takyk usuldyr. Bu hakda pikir ediň; edara gözlegi, botlaryň näme sorajakdygyňyzy ýa-da sorajakdygyňyzy bilmek üçin bir usulydyr, soň bolsa ajaýyp maglumatlary tapmak üçin gözleýän zadyňyza meňzemeýän eýýäm gözlenýän talaplary ulanyp gaýtadan işleýärler.

Googles bilim grafigi

Google-yň bilim grafigi, gözleglere has peýdaly we ähmiýetli netije bermek üçin Google tarapyndan 2012-nji ýylyň 16-njy maýynda açylan uly maglumat bazasydyr. Bu maglumat bazasy has degişli gözleg netijelerini bermek üçin semantik gözleg yzygiderliligini ulanýar.

Indi google bilim grafiginiň nämäni aňladyp biljekdigine köp düşündiriş taparsyňyz. Şeýle-de bolsa, olar esasan çylşyrymly we düşünmek kyn. Şeýlelik bilen, google bilim grafiginiň nämäni aňladýandygyna düşünmek üçin ýönekeý bir usul oýlap tapdyk. Adamzat taryhynda mümkin bolan ähli maglumatlary almaga çalyşýan bilim ammary, maglumat bazasy hakda pikir ediň. Google-yň gazanmak isleýän zady, bu maksada ýetmek üçin siziň kömegiňize mätäç bolarlar.

Wikipediýa, Merkezi aňtaw gullugy, Dünýä faktlar kitaby we freebase ýaly saýtlardan maglumat ýygnamak bilen, google wakalar, adamlar, taryh we beýleki degişli mowzuklar barada maglumatlary ýygnap biler.

Hummingbird Panda we Kepderi ýaly yzygiderli algoritm täzelenmeleri bilen, google-yň bu maksada ýetmek üçin has köp tagalla edýändigini görýäris. Ulanyjylaryň berip biljek ähli soraglaryna diýen ýaly jogap berýän maglumatlar binýadyny döredip bilerler we nirede bolsa-da gözleg motorlary arkaly bu maglumat bazasyna girmek aňsat bolar.

Gözleg motory, esasan, maglumatlary ýygnamak we şeýle maglumatlary gözlemekden çekinýänleriň ekranyna goýmak üçin döredildi. Şeýle maglumatlaryň ýygyndysy soňra bilim bazasyny emele getirip başlaýar.

Google-yň bilim grafigi Google, faktlary, ýerleri we adamlary bir ýere jemläp, gözleg talaplaryna has takyk we laýyk gelýän özara baglanyşykly gözleg netijelerini üpjün etmek üçin ulanylýan maglumatlary yzygiderli döretmek usulydyr. Indi näme üçin ýerden düşündirmelidigimizi görüp bilersiňiz.

Hususan-da, bilim grafigi millionlarça bitleriň we maglumatlar toplumy bolup, adamlar dünýä webinde gözlemegi halaýan dürli açar sözler we eýýäm bar bolan mazmuna esaslanýan gözlegleriň maksady. Şeýle bilimler bilen gözleg motorlaryna ulanyjylara faktlar, ýerler we baglanyşyk görnüşini paýlaşýan adamlar hakda maglumat bermek aňsatlaşýar.

Entegem näme diýjek bolýanymyzy bilemok, gysga maşk edeliň, şeýlemi? Brauzeriňizi açyň we meşhur aktýorlary gözläň. Ekranyňyzyň ýokarsynda görünýän meşhur aktýorlaryň karuselini görersiňiz. Bu, Bilim grafiginiň netijesiniň aýdyň mysalydyr.

SEO-da bu möhümdir, sebäbi bu diňe bir bilim binýadyňyzy giňeltmän, eýsem size artykmaçlyk bolup biler, sebäbi ulanylanda sahypaňyza has köp traffik alyp biler.

Muny nädip edip bilersiňiz? “Semalt” -y işe almak bilen, bilim grafigi paneli arkaly diňleýjileriňizi has gowy çekýän mazmun ýa-da mazmun gurluşlaryny döredip bileris. Bu SEO tendensiýasy hökmünde çaltlyk bilen özüne çekýär we birnäçe hudo; nik we telekeçiler muny edýärler; edip bilersiňiz.

Edaralaryň we Google-yň grafiki optimizasiýasynyň garyndysy

Bir kärhana bolmak üçin markaňyzy ýa-da işiňizi ösdürýäris. Asyl senagat hasabatlaryny, google-dan sizi bir gurama hökmünde görüp başlamagymyz üçin täze hünär maslahatlaryny çap etmek bilen. Hut şu gurama degişli signallar, web sahypaňyzyň hataryna girmegini üpjün etmekde täsinlikler döredýär.

Indi kärhanalara we Google Bilimler grafigine seredenimizden soň, bu üç reýting faktoryna ýene bir gezek seredeliň.

Mazmuny

SEO nukdaýnazaryndan mazmun baglanyşyk ýa-da gatnaşykdaky subýektleriň garyndysydyr. "SEO ösýär" diýip beýan etsek. "SEO" guramasy we ösýän başga bir gurama bar. Şeýle-de bolsa, iki tarap hem mazmuna ösýän gatnaşykda baglanyşýarlar.

Salgylar

Baglanyşyklaryň manysyna we esaslaryna çuňňur göz aýlasak, baglanyşyklaryň subýektleriň arasynda ýa-da google-yň beýle hasaplamazdan ozal baglanyşýandygyna düşünýäris. Salgylar setdäki sahypalaryň arasyndaky baglanyşygy we ugry kesgitleýär. Bu sahypalar beýleki guramalary öz içine alýan guramalardan doly.

Ulanyjy Google-dan haýsydyr bir soragy gözläninde gözleg motory algoritmleri çalt herekete geçip, web sahypalaryndaky bölümleri (mazmun we baglanyşyklar) gözleg talaplary bilen baglanyşdyrmaga synanyşýar. Şeýle-de bolsa, maglumaty has çalt, has elýeterli we ulanyjynyň göz öňünde tutýan zerurlygy üçin has amatly etmek üçin google bilim grafigi goşulýar. "Iň gowy doglan gün sowgady näme?" Aly sorag üçin Google Knowledge Graph iň gowy netijeleri bermek üçin soragy düşündirer. Gözleg gözlegine girizilen guramalary öwrenmek bilen, google grafigi indiki guramanyň girjekdigini çaklap biler, bu bolsa ulanyjylaryň soraglaryny ýa-da gözleg soraglaryny girizmek üçin sarp edýän wagtyny we wagtyny azaldar. Şonuň üçin ýokarda getirilen mysalda, Google sorajak bolýan takyk soragyňyzy alyp bilýän ilkinji birnäçe guramany ýazanyňyzdan soň size opsiýalary görkezip başlar.

Indi Google bilim grafiginiň subýekt grafigini aýdyp bileris. Google bilim grafigine öwürmek üçin hünär derejäňizi ýa-da web mazmunyňyzy ilki bilen google tarapyndan bir gurama hasaplamaly. Diýmek, bir gurama däl bolsaňyz, google-da ýa-da onuň algoritminde ýok. Şonuň üçin tapmak üçin, Semalt markaňyzy we web mazmunyňyzy optimallaşdyrýar.
mass gmail